Kuran-ı Kerim e-kitap indir

12/03/2015

Kuranı-Kerim-e-kitap-indir

Elma­lılı Muham­med Hamdi Yazır 1877 yılında Antalya’nın Elmalı kaza­sında doğdu. Aslen Burdur’un Göl­hi­sar kaza­sına bağlı Yazır Köyü’nden olan babası Numan Efendi, küçük yaşta köyün­den ayrı­lıp Elmalı’ya gel­miş, orada oku­muş ve Şer’iyye Mahkemesi’nde Baş­ka­tip olmuştu.

Türkçe’nin yanında Arapça ve Farsça ile şiir yaza­cak kadar üst sevi­yede bir bil­giye sahipti. Ancak yazı­la­rında sade bir Türkçe kul­lan­mış­tır. Bun­la­rın yanı sıra Fran­sızca da bil­mek­te­dir. “El-metalip ve’l-mezahip” adında Fran­sız­ca­dan çevir­diği bir fel­sefe tarihi kitabı vardır..

Mekteb-i Nuvvab’a girdi ve bura­dan birin­ci­likle mezun ola­rak kadı­lık ica­zeti aldı. 1905’ten iti­ba­ren Beya­zıt Camii’nde tale­be­lere ders ver­meye baş­ladı ve bu hiz­meti 1908 yılına kadar devam etti. Bu arada Şeyhülislamlık’ta Mek­tubi Kalemi’ne dahil edildi. Bir yan­dan da Nuvvab’da veMül­kiye Mektebi’nde ahkam-ı evkaf, Medrese-t-ül Vaizin’de fıkıh, Süley­ma­niye Medresesi’nde man­tık ders­le­rini okut­mayı sür­dürdü. 1908yılında der­siâm oldu. Dev­rin ünlü hat­tat­ları Sami Efendi ve Bak­kal Arif Efendi’den hat ders­leri aldı. Mus­tafa Kemal Atatürk’ün Kur’an-ı Kerim’i ilk kez Türkçe yorum­la­ması için görev­len­di­ril­miş Meh­met Akif Ersoy’dan son­raki ikinci kişi’dir.

Elma­lılı Hamdi Yazır ‘ın detaylı bil­gi­le­rine bura­daki kay­nak­tan ulaşabilirsiniz.

http://www.biyografim.net/muhammed-hamdi-yazir-kimdir

Kuran-ı Kerim e-kitap indir

No Comments

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir